2% pre “Poľné ľalie”

2%lalie

pre VÁŠ evanjelický cirkevný zbor

Nič to nestojí, stačí len vypísať tlačivo…

Milí členovia cirkevného zboru a jeho sympatizanti, milí priatelia,

opäť môžeme rozhodnúť o tom, ako sa použije časť z našich zaplatených daní (2 alebo 3 %). Aj v tomto roku sa uchádzame o príspevok pre občianske združenie „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej. Prostriedky budú použité ako obvykle na zveľaďovanie duchovno-hmotného dedičstva v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Modre-Kráľovej: na opravu zborovej siene na fare, na prácu s deťmi a s mládežou a na kultúrne podujatia na pietnom mieste Zelený les vedľa fary.

Od začiatku existencie združenia v roku 2009 sa nám z doteraz získaných finančných prostriedkov aj s Vašou pomocou podarilo uskutočniť viaceré dôležité opravy, napr.:

 • zrekonštruovať vežu kostola pokrytú azbestom po poškodení víchricou a pokryť ju meďou (2009)
 • vybudovať verejné toalety pri fare (2009)
 • opraviť pokazené zvony a hodiny na veži kostola (2011)
 • vybudovať pietne miesto Zelený les vedľa fary (2012 – 2014)
 • zrekonštruovať strechu kostola (2017)
 • vymeniť všetky okná na bývalej škole s bytom na Národnej 16 a zrekonštruovať aj podbránie s drevenými dverami (2017)
 • opraviť fasádu na bývalej škole  na Národnej 16 a osadiť pamätnú tabuľu (2019).

Ďakujeme Vám, ktorí prispievate pravidelne. Radi by sme oslovili aj Vás, ktorí túto možnosť vôbec nevyužívate a nechávate tieto prostriedky prepadnúť do štátnej pokladne. Máte jedinečnú možnosť prispieť na komunitný rozvoj v Modre-Kráľovej, ktorá nič nestojí, iba vypísať tlačivo a doručiť správcovi dane poštou, osobne, príp. cestou farského úradu.

Tlačivo


pdf icon
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ako na to?

Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15. februára 2022 treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2.  Treba vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. Do 31. marca 2022 treba doručiť obe tlačivá na daňový úrad podľa trvalého bydliska, príp. na Evanj. a. v. farský úrad v Modre-Kráľovej a my to vybavíme za Vás.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie…

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. 

Ak ste právnická osoba…

 1. Treba vyplniť v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Ako darovať 3 % z dane?

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu. Keďže v cirkevnom zbore viacerí pracujete ako dobrovoľníci v zborovom presbyterstve alebo na brigádach, alebo pri práci s deťmi, sestra farárka Vám potvrdenie na požiadanie vystaví.

Ak potrebujete pomoc alebo máte otázku…

Obráťte sa na predsedníčku občianskeho združenia, evanjelickú farárku Sidoniu Horňanovú.

Kontakt: shornanova@gmail.com alebo 0903 957 440.

Myslite na finančnú podporu cirkevného zboru aj počas pandémie,  keď pre zatvorené kostoly máme v cirkevnom zbore úplný výpadok príjmov (milodarov a ofier), z ktorých sa platí réžia, aj keď sú kostoly zavreté. Preto uvítame milodary pre  cirkevný zbor cez QR kód alebo bankovým prevodom na účet v tvare IBAN: SK0409000000000653087545.                          

Ďakujeme.