Zborové presbyterstvo

zborová farárka: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
kurátor: Ľubomír Frno
zborový dozorca: Miloš Ružek
kantor: Michal Makovník
kostolníčka: Viera Rášová

Presbyteri zboru ECAV Modra-Kráľová: