Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru

Predsedníctvo zboru
zborová farárka: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
zborový dozorca: Miloš Ružek

Zboroví kurátori
starší kurátor: Ľubomír Frno
mladší kurátor: Milan Galáš

Zborový kantor – zapisovateľ:
Michal Makovník

Zborové presbyterky a presbyteri:
Vlasta Bartošová
Michal Bednár
Juraj Holzmann
Anna Horváthová
Jaroslav Kintler
Eva Kišoňová
Miloslav Kľúčik
Eva Kollárová
Jozef Liberčan
Lýdia Liberčanová
Viera Macková
Zdenka Oškerová
Marta Sabová
Ľudmila Terlandová
Mgr. Jozef Trtol
Ing. Božena Uherčíková

Zborové presbyterky z titulu funkcie:
pokladníčka: Mária Steinhübelová
kostolníčka: Viera Rášová

Hospodársky výbor:
Ing. Miloslav Ducho – predseda
Ľubomír Frno – kurátor
Milan Galáš – kurátor
Ing. Božena Uherčíková

Stavebný výbor:
Peter Bojkovský
František Kollár
Miroslav Matejdes
Milan Varga