Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru

Predsedníctvo zboru
zborová farárka: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
zborový dozorca: Miloš Ružek

Zboroví kurátori
starší kurátor: Milan Galáš
mladší kurátor: Milan Macko

Zborové presbyterky a presbyteri:
Vlasta Bartošová
Michal Bednár
Juraj Holzmann
Anna Horváthová
Jaroslav Kintler
Eva Kišoňová
Miloslav Kľúčik
Eva Kollárová
Jozef Liberčan
Lýdia Liberčanová
Ing. Katarína Macková
Viera Macková
Zdenka Oškerová
Marta Sabová
Ľudmila Terlandová
Mgr. Jozef Trtol
Ing. Božena Uherčíková

Zborové presbyterky z titulu funkcie:
pokladníčka: Mária Steinhübelová
kostolníčka: Viera Rášová

Hospodársky výbor:
predseda: Ing. Ján Matula
člen: Ľubomír Frno
člen: Ing. Tomáš Steinhübel
člen: Ing. Božena Uherčíková

Stavebný výbor:
člen: Peter Bojkovský
člen: František Kollár
člen: Miroslav Matejdes
člen: Milan Varga