Daniel Neumann

Daniel Neumann – učiteľ, vzdelanec, štúrovec, obetavý organizátor cirkevného života evanjelikov na Kráľovej a výnimočný človek – zomrel pred 110 rokmi – 13. decembra 1909.
Daniel Neumann sa narodil 8. mája 1831 v Novom Meste nad Váhom v rodine zlatníckeho majstra. Keď mal 12 rokov, stal sa spoločníkom svojho kamaráta Ľudovíta Roya pri domácom vyučovaní. Po dvoch rokoch ho Karol Štúr prijal do rétoricko-poetickej triedy modranského gymnázia, kde strávil tri roky. Jeho štúdium prerušili politické udalosti rokov meruôsmych. Sedemnásťročný Daniel sa zapojil do bojov za národné práva Slovákov a nakrátko sa ocitol aj vo väzení. Po potlačení povstania pokračoval ešte jeden školský rok v štúdiu na prešovskom gymnáziu. Pre nedostatok financií sa potom zamestnal ako notársky pomocník v Krajnom, neskôr pracoval v Starej Turej, na Turej Lúke, na Myjave a v Lubine. Po štyroch rokoch úradníckej práce prijal miesto učiteľa na Papradi (kopanice patriace k Starej Turej). Tu sa oženil s Annou Hlaváčkovou, po roku sa im narodila dcérka Kornélia. Dievčatko ani nie trojmesačné zomrelo a o rok nato na tuberkulózu zomrela aj Anna Neumannová. Rok po jej smrti sa 28-ročný Daniel Neumann oženil znovu s Annou Roháčkovou. Na Papradi sa im narodili dve dcéry – Kamila a Mária.
Približne v čase, keď sa pán učiteľ Neumann druhýkrát ženil, začali obyvatelia Kráľovej ulice v Modre pracovať na vlastnej škole, pretože školopovinných detí z roka na rok pribúdal. A tak sa pustili do stavby. V roku 1863 bola škola hotová a za učiteľa si zvolili Daniela Neumanna.
Daniel Neumann sa s rodinou prisťahoval na Kráľovú 11. septembra 1863 a zostal tu až do svojej smrti. Situácia v čase jeho príchodu nebola jednoduchá. Na Kráľovej dlhé roky pretrvávala nespokojnosť a snaha obyvateľov o odtrhnutie sa od mesta Modry. Napätie a nespokojnosť boli citeľné aj v modranskom cirkevnom zbore. Medzi Kráľovanmi narastala túžba mať vlastný cirkevný zbor, v čom istotne videli aj cestu k politickej samostatnosti.
Pán učiteľ Neumann čoskoro nevdojak prevzal vedúcu úlohu a okolo neho sa sústredil takmer celý evanjelický cirkevný život na Kráľovej – odbavoval ranné služby Božie, neskôr aj nedeľné nešpory a večerné čítanie rôznych náboženských textov. Popri tom sa začali prípravy na stavbu kostola, ktorá sa, hoci s veľkými ťažkosťami, uskutočnila v rokoch 1868 – 1875.
Na Kráľovej sa Neumannovcom narodili ďalšie štyri dcéry a dvaja synovia. Povolanie učiteľa ho napĺňalo a vykonával ho až do roku 1904, keď bol nútený odísť do penzie zrejme pod zámienkou, že dostatočne neovláda maďarčinu. Miesto učiteľa na Kráľovej po ňom prevzal jeho syn Jaroslav. Daniel Neumann bol však až do svojej smrti aktívny v cirkevnom živote, ako aj pri vzdelávaní obyvateľov Kráľovej.