Pôsobiaci farári

 • Ivan Tóth (1926)

  1961 – 31. decembra 1996

  V Modre Kráľovej pôsobil do 31. decembra 1996. Generálny biskup ho ale ešte v septembri 1987 požiadal prednášať na bohosloveckej fakulte v Bratislave. Na katedre praktickej teológie pôsobil 13 rokov ešte aj ako dôchodca do 75. roku života. Nežnú revolúciu v roku 1989 prijal realisticky, prišla sloboda a mnohé nové možností nie sú vždy v prospech rozvoja jednotlivca ako aj spoločnosti. Nestačilo poraziť sovietsky komunizmus, lebo z morálno-kultúrnych hľadísk má západná kultúra prejavy hodnotovému relativizmu, morálnemu nihilizmu a hedonistickému libertinizmu.

 • Ján Milan Petrík (1910 – 1983)

  1937 – 1980

  Počas Petríkovho pôsobenia sa v roku 1942 obnovil chrám zvonka a v roku 1952 sa urobila oprava jeho interiéru, ktorej súčasťou bola výmena organa a prestavba oltára.

  Popri pôsobení v cirkevnom zbore pán farár Petrík zastával aj ďalšie funkcie v cirkvi: bol členom správy modranského sirotinca, dekanom cirkevných škôl Bratislavského seniorátu, seniorálnym zapisovateľom, zapisovateľom seniorálnej podporovne Gustáva Adolfa, predsedom seniorálneho výboru mládeže a predsedom seniorálnej kňazskej konferencie. Od roku 1942 bol referentom Bohoslužobného výboru Slovenskej ev. a. v. cirkvi, pričom sa zaslúžil o poslovenčenie a zjednotenie bohoslužobných poriadkov. Od r. 1948 bol členom správy spolku Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, v rokoch 1948 – 1950 bol redaktorom Cirkevných listov a v r. 1969 – 1982 aj redaktorom Tranovského evanjelického kalendára.