Uvedenie nového nástroja v Modre-Kráľovej

Na 1. slávnosť veľkonočnú 17. apríla bol detským vystúpením v Evanjelickom kostole v
Modre-Kráľovej uvedený nový nástroj – digitálne piano. Deti z detskej besiedky v počte
24 predniesli veľkonočné pásmo a zaspievali tri piesne v klavírnom sprievode Mgr. art
Lýdie Cibulovej. Nové piano bolo zakúpené zo zbierky medzi členmi cirkevného zboru.
Projekt „Piano pre obnovu komunitného života“ bol uskutočnený aj vďaka finančnej
podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie a tiež vďaka dotácii Západného
dištriktu ECAV na Slovensku na projekt „Hudobné umenie v Kráľovej“ za účelom
výchovy mladých hudobníkov a realizácie vnútromisijných a bohoslužobných aktivít v
chráme ako aj mimo chrámu pre širokú verejnosť.